Regulamin

Regulamin sklepu internetowego: https://www.techline.com.pl TECHLINE Regulamin Sklepu
Data aktualizacji: 18-02-2015

Sklep Internetowy TECHLINE działający pod adresem www.techline.com.pl jest platformą prowadzoną przez: TECHLINE Damian Jarmużek ul. Bohdana Winiarskiego 32 ; 61-408 Poznań

I. DEFINICJE

Sklep Internetowy TECHLINE – sklep działający pod adresem www.techline.com.plsprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu;

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego TECHLINE, w tym w szczególności dokonująca zakupów;

Koszyk – element Sklepu Internetowego TECHLINE, gdzie Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.

II. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego TECHLINE, składania zamówień na produkty dostępne w  Sklepie Internetowym TECHLINE, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia  Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Wymagania techniczne niezbędne  do  korzystania ze Sklepu Internetowego TECHLINE:

a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

3. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego TECHLINE do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego TECHLINE jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

III. OPIS PRODUKTÓW

TECHLINE SKLEP DLA SPORTOWCÓW w swojej ofercie ma produkty firm RUNTASTIC, GARMIN, TANITA i POLAR. Za pośrednictwem sklepu sprzedawane są produkty takie jak zegarki GPS, pulsometry, analizatory składu ciała i akcesoria dla sportowców. Analizatory składu ciała służą do pomiaru masy ciała człowieka. Również za ich pomocą możliwe jest ustalenie zawartości tkanki tłuszczowej, wody , mięśni w organizmie człowieka. Podczas użytkowania Zegarków GPS i pulsometrów mamy możliwość monitorowania aktywności, spalanych kalorii oraz przebiegu treningu fizycznego.

IV. CENY

1. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym TECHLINE są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT

2. Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości  oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

3. Sklep Internetowy TECHLINE zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego TECHLINE wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu Internetowego TECHLINE SKLEP DLA SPORTOWCÓW bądź wprowadzania w nich zmian.

4. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny czy warunków akcji promocyjnych.

V. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

1. Zamówienie na wybrany przez siebie produkt składa się  poprzez dodanie go do Koszyka i wypełnienie dostępnego po wejściu na Koszyk formularza.  Formularz zawiera między innymi  dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu, a także  dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT. W przypadku wybrania dostawy kurierem Klient może dodatkowo wpisać swój numer telefonu do kontaktu z kurierem.

2. Złożenie zamówienia przez Klienta następuję poprzez wybranie opcji: “zamawiam z obowiązkiem zapłaty” oznacza złożenie oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.

3. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w formularzu zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji stanowiąca potwierdzenie zawarcia umowy.

4. Potwierdzenie zawarcia umowy zawierać będzie pouczenie stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

5. Stan realizacji zamówienia można sprawdzić logując się do swojego konta w Sklepie Internetowym TECHLINE. Wszystkie informacje na temat przebiegu zamówienia lub rezerwacji są także wysyłane na adres e-mail podany przy rejestracji w Sklepie Internetowym TECHLINE.

VI. REJESTRACJA

W celu rejestracji w Sklepie Internetowym TECHLINE  konieczne jest wypełnienie formularza rejestracyjnego, podając imię i nazwisko, adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego TECHLINE oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień Klienta.

VII. PŁATNOŚCI

1. Płatność za towar może być dokonywana przez klienta:

a) Przed wydaniem towaru klientowi przelewem na rachunek bankowy TECHLINE

Dla Państwa wygody podajemy poniżej numer konta bankowego:

Santander: 30 1090 1476 0000 0001 2099 4060

W tytule płatności należy wpisać nazwę zamawianego produktu oraz numer zamówienia

Dane odbiorcy płatności:

TECHLINE Damian Jarmużek ; 61-408 Poznań ; ul. Bohdana Winiarskiego 32

b) W momencie odbioru towaru:

• Gotówką w przypadku odbioru towaru przez Klienta własnym staraniem i na własny koszt

• Gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika.

VIII. DOSTAWA

1. Na czas otrzymania przesyłki składa się:

a) czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki)

b) czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.

2. Istnieje możliwość osobistego odbioru towaru na miejscu w siedzibie firmy po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

3. Przesyłki kurierskie są wysyłane do godziny 14 w danym dniu roboczym. Przesyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej są nadawane do  godziny 14 danego dnia roboczego.

4. Po wysyłce towaru Klient otrzymuje  numer listu przewozowego.

5. W razie zamówienia niektórych towarów, czas dostawy może się zmienić, o czym Klient zostanie poinformowany.

UWAGA:

  1. Koszty dostawy oraz sposób wysyłki nie wiążą kupującego, mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Koszty wysyłki zgodne są z kosztami firmy kurierskiej DHL. W celu sprawdzenia wysokości kosztów dostawy, prosimy o kontakt z naszym działem handlowym.

IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Formularz odstąpienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia objęcia towaru w posiadanie przez Klienta. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszystko co otrzymał.

3. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Sklep Internetowy TECHLINE zwraca konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy.

5. Sklep Internetowy TECHLINE zwraca także konsumentowi koszty dostawy o ile konsument wybrał najtańszy zwykły sposób zamówionych towarów.

6. Zgodnie z obowiązującym prawem uprawnienie do odstąpienia od umowy nie przysługuje w następujących przypadkach:

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

c) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu ze względu na swój charakter, zostają nierozłączeni połączone z innymi rzeczami;

d) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.

X. REKLAMACJE

1. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest dowód zakupu (faktura VAT, lub paragon).

2. Towar dostarczany do reklamacji powinien być dostarczony do siedziby TECHLINE w oryginalnym opakowaniu i na koszt reklamującego. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak powinno ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.

3. Towar powinien zostać przysłany kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego sprzętu lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru lub niezgodności z umową. Do towaru należy dołączyć szczegółowy opis występujących wad lub niezgodności wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują. Dodatkowo należy określić żądania reklamacyjne oraz podstawę prawną realizacji uprawnień.

4. W przypadku uznania reklamacji ( wadliwości produktu) odsyłany jest do Klienta naprawiony lub nowy produkt na koszt firmy TECHLINE.

XI. DANE OSOBOWE

1. Dane osobowe przekazywane przez klientów Sklepu Internetowego TECHLINE są przetwarzane przez TECHLINE  Damian Jarmużek 61-408 Poznań ul. Bohdana Winiarskiego 32

2. Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy oraz, jeśli klient wyrazi na to zgodę, -w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez TECHLINE

3. Klient ma m. in. prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Obecność towaru w cenniku Sklepu Internetowego TECHLINE nie oznacza dostępności towarowej i możliwości realizacji zamówienia.

2. Sklep Internetowy TECHLINE nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

3. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru w Sklepie Internetowym TANITA

4. Sklep Internetowy TECHLINE zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków i Zasad sprzedaży obowiązują  od daty opublikowania ich na stronie www.

ZAŁĄCZNIK nr 1

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować:

TECHLINE Damian Jarmużek ; 61-408 Poznań ; ul. Bohdana Winiarskiego 32

e-mail: biuro@techline.com.pl tel. 500382036/694731654  swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 30 PLN

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

ZAŁĄCZNIK nr 2
FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

DO TECHLINE Damian Jarmużek ; 61-408 Poznań ; ul. Bohdana Winiarskiego 32

Ja/My______________________ niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu

od umowy sprzedaży następujących rzeczy_____________________________________________

Data zawarcia umowy_______________________/data odbioru____________________________

Imię i nazwisko konsumenta ________________________________________________________

Adres konsumenta________________________________________________________________

Podpis konsumenta i data __________________________________________________________

Updating…
  • Brak produktów w koszyku.